HälsoFabriken

GDPR

Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under Avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden vilka med Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal. 

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.

HälsoFabriken i Kungsängen AB

Personuppgifter (GDPR), kameraövervakning och dataskyddspolicy 

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av HälsoFabriken i Kungsängen kommer detta att meddelas av HälsoFabriken i Kungsängen. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till HälsoFabriken i Kungsängen och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, så till vida uppgifterna inte är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden från HälsoFabriken i Kungsängens sida. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, vilket medför att nödvändiga uppgifter sparas i ett slutet system.

Barn under 18 år behöver målsmans skriftliga samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos HälsoFabriken i Kungsängen.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av HälsoFabriken i Kungsängens tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation (namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.)

• Betalningsinformation (fakturainformation, bankkontonummer, etc.)

• Information om varor/tjänster (detaljer angående de varor/tjänster du har köpt)

• Historisk information (dina köp och din betalningshistorik)

• Information om hur du interagerar med HälsoFabriken i Kungsängen (hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från HälsoFabriken i Kungsängen)

• Enhetsinformation (t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida)

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår dataskyddspolicy.

HälsoFabriken i Kungsängen kan komma att dela dina kontaktuppgifter till tredje part som är hyresgäst, samarbetspartner hos eller leverantör till HälsoFabriken i Kungsängen AB. Läs mer om detta under rubriken Dataskyddspolicy nedan.

Kameraövervakning

För din och andras säkerhet har HälsoFabriken i Kungsängen installerat kameraövervakning i publika delar, d.v.s reception och träningsanläggning. Dock inte i behandlingsrum, omklädningsrum och dusch. Anledningen till detta är att förvissa oss om din säkerhet och trygghet samt skydda oss mot inbrott och/eller skadegörelse. Kameraövervakningen sker utan ljudinspelning och filmerna lagras i maximalt 30 dagar och endast för internt bruk, så länge de inte behövs i en utredning och begärs ut av polis eller annan myndighet.

Dataskyddspolicy

HälsoFabriken i Kungsängen värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur HälsoFabriken i Kungsängen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på reception@halso-fabriken.se.

Genom att använda HälsoFabriken i Kungsängens tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att HälsoFabriken i Kungsängen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra medlemsskap eller vår web och applikation, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra HälsoFabriken i Kungsängens tjänster. HälsoFabriken i Kungsängen behandlar personuppgifter för följande syften:

• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
• För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
• För kundanalys, använda HälsoFabriken i Kungsängens tjänster och för HälsoFabriken i Kungsängens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål.
• För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
• För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt nya affärsmöjligheter.

Den lagliga grunden för detta är för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.

HälsoFabriken i Kungsängen kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster via elektroniska kommunikationskanaler. Om du inte vill motta sådan information är du välkommen att maila till reception@halso-fabriken.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter enligt nedan. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säker och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

• HälsoFabriken i Kungsängen kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår av dataskyddspolicyn. För de personuppgifter som delas med leverantörer och underleverantörer gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.
• HälsoFabriken i Kungsängen kan komma att dela dina personuppgifter till hyresgäster/samarbetspartners till HälsoFabriken i Kungsängen eller mellan de bolag som utgör HälsoFabriken i Kungsängen för att vi skall kunna uppfylla de kontraktuella åtaganden vi har gentemot dig. För de personuppgifter som delas med andra bolag gäller det enskilda bolagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.
• HälsoFabriken i Kungsängen kan komma att dela dina personuppgifter till hostingföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att lagra data på säkert vis.
• HälsoFabriken i Kungsängen kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
• HälsoFabriken i Kungsängen kan komma att dela din information till tredje part för det fall att HälsoFabriken i Kungsängen säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. HälsoFabriken i Kungsängen kan då lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Då HälsoFabriken i Kungsängen är fast beslutet att alltid skydda dina data, kommer HälsoFabriken i Kungsängen att vidta alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex för att uppfylla krav från bokföringslagen, sparar vi endast data så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
• Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för HälsoFabriken i Kungsängen som organisation som förhindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd digital upplevelse.

Med vänlig hälsning
HälsoFabriken i Kungsängen AB

Our Expert Trainers

Train with Hälsofabriken – your group fitness studio
team-1
Jhone Demn Lpsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.
team-2-copy
Zeda Jhon Lpsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.
team-3-copy
Alexy jeen Lpsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.
team-4-copy
maical jega Lpsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Vi finns här för dig!